اقا 40 ساله

ایمپلنت دیجیتال
کاشت یک واحد دیجیتال ایمپلنت

کیس بیمار با ناراحتی از دست دادن یک دندان در جلو با کاشت ایمپلنت و و اصلاح نمای لبخند رضایت داشتن