خانم 50 ساله

دیجیتال ایمپلنت
کاشت 2 واحد ایمپلنت

کیس 50 ساله خانم به دلیل از دست دادن دندان و جایگزین