اقا 40 ساله

کیس بیمار با ناراحتی از دست دادن یک دندان در جلو با کاشت ایمپلنت و و اصلاح نمای لبخند رضایت داشتن